1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
  4. Quản lý
  5. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thì xử lý thế nào?

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ không chính xác thường do 1 trong 3 trường hợp sau:
Trường hợp 1:
Kế toán nhà hàng thay đổi thời gian lập phiếu xuất kho dẫn đến thay đổi đơn giá nguyên vật liệu trên phiếu xuất, để tính đúng đơn giá nguyên vật liệu xuất kho và thống kế chính xác trên báo cáo Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho thì thực hiện như sau:

  • Xóa và nhập lại toàn bộ báo cáo sau thời gian phiếu xuất kho được thay đổi.

Ví dụ: Thay đổi thời gian lập phiếu xuất kho là 5h30 ngày 16/09/2016 về 5h30 ngày 14/09/2016 để đúng với thực tế thì cần xóa và nhập lại toàn bộ phiếu xuất có thời gian sau thời gian 5h30 ngày 14/09/2016.

Trường hợp 2: Kể toán nhà hàng lập bù phiếu xuất kho dẫn đến sai số liệu đơn giá nguyên vật liệu của những phiếu xuất sau thời gian lập bù, để xác định đúng giá trị xuất và giá trị tồn cuối kỳ cần thực hiện:

  • Xóa và nhập lại toàn bộ phiếu xuất kho sau thời gian lập bù.

Ví dụ: Bổ sung phiếu xuất kho lúc 9h30 ngày 15/09/2016 dẫn đến thay đổi đơn giá nguyên vật liệu của những phiếu xuất lập sau 9h30 ngày 15/09/2016. Kế toán cần thực hiện xóa toàn bộ những phiếu xuất đó và nhập lại thông tin để phần mềm tính chính xác giá trị xuất và tồn của nguyên vật liệu.


Trường hợp 3: Kế toán nhà hàng chưa làm phiếu nhập hàng trên phần mềm, khi lập phiếu xuất kho dẫn đến tính trạng xuất quá số lượng tồn và sẽ không tính được đơn giá xuất kho và giá trị tồn kho của nguyên vật liệu. Để giải quyết tính trạng này, cần thực hiện:

  • Xóa phiếu xuất kho bị xuất quá số lượng tồn.
  • Lập bù phiếu nhập hàng vào phần mềm.
  • Lập lại phiếu xuất kho. Khi đó, phần mềm sẽ tính được chính xác đơn giá xuất kho và giá trị tồn của nguyên vật liệu.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan