Đối với nhà hàng hoạt động theo mô hình offline, khi bị cắt mạng internet thì có sử dụng hệ thống CUKCUK được không? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Cài đặt và kết nối dữ liệu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Các câu hỏi khác
  6. Đối với nhà hàng hoạt động theo mô hình offline, khi bị cắt mạng internet thì có sử dụng hệ thống CUKCUK được không?

Đối với nhà hàng hoạt động theo mô hình offline, khi bị cắt mạng internet thì có sử dụng hệ thống CUKCUK được không?

Nhà hàng hoạt động theo mô hình Offline, toàn bộ dữ liệu sẽ được đồng bộ thông qua CUKCUK Server và sau đó đồng bộ lên internet để quản lý có thể theo dõi được tình hình kinh doanh tại nhà hàng.
Trường hợp bị cắt mạng internet, nhà hàng vẫn có thể sử dụng CUKCUK bình thường. Tuy nhiên dữ liệu sẽ không được đồng bộ ngay lên internet để quản lý có thể xem tình hình kinh doanh. Sau khi có mạng, dữ liệu này sẽ được chuyển lên sau.
Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan