Làm thế nào để đồng bộ lại thành viên/hóa đơn trong trường hợp có lỗi xảy ra? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Làm thế nào để đồng bộ lại thành viên/hóa đơn trong trường hợp có lỗi xảy ra?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Làm thế nào để đồng bộ lại thành viên/hóa đơn trong trường hợp có lỗi xảy ra?

Làm thế nào để đồng bộ lại thành viên/hóa đơn trong trường hợp có lỗi xảy ra?

Trong trường hợp xảy ra lỗi, thông tin khách hàng chưa được đồng bộ sang trang quản lý 5Food, hóa đơn chưa gửi được đến khách hàng, có thể thực hiện đồng bộ lại thông tin khách hàng/hóa đơn như sau:

 • Trên CUKCUK, nhấn biểu tượng .
 • Chương trình sẽ hiển thị số khách hàng chưa được đồng bộ, số hóa đơn chưa gửi thành công.
 • Trường hợp có khách hàng chưa được đồng bộ, nhấn Khách hàng chưa được đồng bộ.

 • Tích chọn các khách hàng muốn đồng bộ thông tin, nhấn Đồng bộ 5Food.

 • Trường hợp hóa đơn chưa gửi được đến khách hàng, nhấn Hóa đơn chưa đồng bộ.

 • Nhấn Đồng bộ tương ứng với từng hóa đơn để gửi hóa đơn cho khách hàng.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan