Thu ngân ghi nhận chiết khấu và mã đơn hàng cho đối tác giao hàng như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
  3. Quản lý
  4. Đối tác giao hàng
  5. Thu ngân ghi nhận chiết khấu và mã đơn hàng cho đối tác giao hàng như thế nào?

Thu ngân ghi nhận chiết khấu và mã đơn hàng cho đối tác giao hàng như thế nào?

1. Mục đích

Giúp thu ngân lập đơn giao hàng cho khách qua đối tác giao hàng được khai báo trên trang quản lý và ghi nhận được chiết khấu cũng như mã đơn hàng của từng đối tác. Sau khi chủ nhà hàng thực hiện khai báo đối tác giao hàng trên trang quản lý, thực hiện các bước sau để giao hàng qua đối tác đã khai báo.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Ghi nhận thông tin đối tác giao hàng và mã đơn hàng của đối tác vào order.
Để ghi nhận nhận đơn đơn hàng từ đối tác giao hàng, thu nhân thực hiện: Lập order giao hàng, điền thông tin giao hàng, chọn
Đối tác giao hàng, nhập Mã đơn hàng của đối tác. Ấn Đồng ý để ghi nhận thông tin vào order.

Nhà hàng có thể thiết lập nhiều địa chỉ giao hàng khác nhau cho 1 khách hàng bằng cách Thiết lập địa chỉ giao khác và chọn 1 địa chỉ làm mặc định (Địa chỉ mặc định sẽ luôn được chọn mỗi khi lập đơn hàng và chọn khách hàng)

Thêm địa chỉ giao hàng

Trong trường hợp nhà hàng chọn “Nhà hàng tự giao” chương trình sử đáp ứng như cách đáp ứng từ các phiên bản nhỏ hơn R73.

Bước 2: Thực hiện giao hàng. Trên màn hình giao hàng phần mềm sẽ hiển thị tiền chiết khẩu tương ứng đối với từng đối tác

Bước 3: Thu tiền đơn hàng từ đối tác

Lưu ý: Số tiền thu từ đối tác phụ thuộc vào khai báo nhận tiền chiết khấu trên trang quản lý
– Đối với đối tác có tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu: số tiền thu bao gồm cả tiền chiết khấu.
– Đối với đối tác không tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu: số tiền thu phải trừ đi tiền chiết khấu.
Bước 4: Theo dõi hóa đơn và doanh thu trong ca
Theo dõi hóa đơn:
– Hóa đơn từ đối tác có tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu

– Hóa đơn từ đối tác không tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu

Theo dõi doanh thu trong ca
– Theo dõi doanh thu trong ca

Doanh thu trong ca ghi nhận toàn bộ số tiền thu ngân đã thu từ đối tác và ghi nhận được số tiền chiết khấu đã trả đối tác từ lúc thu tiền (đối với  đối tác không tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu).

– Đóng và bàn giao ca
Thu ngân bàn giao ca cùng với số tiền đã nhận trong ca, đồng thời ghi nhận được số tiền chiết khấu đã nhận nhưng chưa trả đối tác (đối với  đối tác không tích chọn Nhận tiền bao gồm tiền chiết khấu) để quản lý nhà hàng theo dõi.

Lưu ý: để ghi nhận được mã đơn hàng của đối tá giao hàng trên phiếu in gửi bếp và phiếu in hóa đơn thu ngân thực hiện như sau
Bước 1: Thiết lập hiển thị mã đơn hàng của đối tác trên phiếu in
– Thiết lập máy in bếp: Vào tùy chỉnh mẫu in, tích chọn Hiển thị mã đơn hàng của đối tác. Ấn Đồng ý

– Thiết lập máy in thu ngân (in hóa đơn): Vào tùy chỉnh mẫu in, tích chọn Hiển thị mã đơn hàng của đối tác. Ấn Đồng ý.

Bước 2: thực hiện gửi bếp và in hóa đơn
– In gửi bếp: Nhập mã đơn hàng của đối tác khi lập order giao hàng sau đó Gửi bếp. Trên phiếu in gửi bếp sẽ hiển thị mã đơn hàng của đối tác.

– In hóa đơn: Nhập mã đơn hàng của đối tác khi lập order giao hàng sau đó Giao hàng/In hóa đơn. Trên phiếu in hóa đơn sẽ hiển thị mã đơn hàng của đối tác.

Cập nhật 28/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan