Nhân viên cân đồ Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Nhân viên cân đồ

Nhân viên cân đồ

Nhân viên cân đồ có thể sử dụng máy tính, máy POS hoặc máy tính bảng để cập nhật số lượng món NVL sau khi cân và gửi thông báo cho NVPV, in phiếu chế biến cho món NVL,...