Nhân viên ghi order (HDSD Mobile) Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
  1. Trang chủ
  2. HDSD Mobile
  3. Nhân viên ghi order (HDSD Mobile)

Nhân viên ghi order (HDSD Mobile)

Hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện các nghiệp vụ ghi order, chuyển món cho bếp/bar, kiểm đồ và gửi yêu cầu thanh toán.