Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để hủy hóa đơn sai trong ca làm việc?

Trong quá trình làm việc thu ngân có lúc lập sai hóa đơn cho khách hàng do tính nhầm tiền, kiểm đồ sai, ghi sai order,…
Để hủy hóa đơn sai, thực hiện các thao tác sau:

1. Nhấn biểu tượng , chọn Hủy hóa đơn.

2. Tìm hóa đơn muốn hủy.


Lưu ý: Hóa đơn cần hủy được lập trên thiết bị (máy tính/máy POS) nào thì quản lý phải đăng nhập bằng đúng thiết bị đó mới tìm thấy hóa đơn.

3. Chọn Hủy, khai báo lý do hủy.

4. Nhấn Đồng ý.
5. Ngoài ra, có thể thực hiện sửa lại hóa đơn bằng cách nhấn Cho sửa lại trên hóa đơn bị lập sai.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan