Phim hướng dẫn các thiết lập khác - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Phim hướng dẫn các thiết lập khác

Phim hướng dẫn khai báo danh sách các bếp, bar của nhà hàng

Phim hướng dẫn nhà hàng thiết lập sơ đồ bàn
Cập nhật 08/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?