R2 - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

R2


I. PC
​1. Quản lý quán muốn chủ động được việc in hoá đơn hoặc không in hoá đơn theo nhu cầu của khách hàng để tránh lãng phí giấy in
Hiện trạng: Hiện nay, chương trình cho phép tự động in hoá đơn khi có thiết lập máy in/mẫu in hoá đơn. Tuy nhiên, quán có những khách hàng không có nhu cầu lấy hoá đơn khi thanh toán. Nên khi không muốn in hoá đơn, chủ quán/nhân viên phải vào thiết lập máy in mẫu in để thiết lập, gây mất thời gian và nếu giữ nguyên thiết lập ban đầu, phần mềm sẽ in ra tất cả các hoá đơn gây lãng phí giấy in.
Giải pháp: Kể từ R2, nhằm đáp ứng nhu cầu của quản lý quán, chương trình sẽ bổ sung chức năng In và thu tiền giúp chủ quán chủ động được việc in hoá đơn hoặc không in hoá đơn khi quán có thiết lập máy in thu ngân
Chi tiết thay đổi:

  • Với quán có thiết lập “Bạn có muốn chương trình hỗ trợ tính tiền trả lại khách không?”
Khi thu ngân lập order, nhấn Tính tiền sẽ hiển thị màn hình thu tiền hiển thị nút In và thu tiền

  • Với quán không thiết lập “Bạn có muốn chương trình hỗ trợ tính tiền trả lại khách không?”

Trên màn hình lập order, hiển thị nút In và thu tiền


2. Khi đổi máy tính, chủ nhà hàng vẫn muốn xem được doanh thu của nhà hàng trên phần mềm ở máy tính mới
Hiện trạng: Hiện nay, chương trình cho phép thay đổi thiết bị sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, khi thay đổi thiết bị sẽ không nhìn thấy được báo cáo doanh thu đã được ghi nhận trên thiết bị cũ và không thể đăng nhập vào thiết bị cũ để xem doanh thu được.
Giải pháp: Kể từ R2, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chương trình sẽ bổ sung chức năng xem báo cáo doanh thu khi đổi máy tính mới.
Chi tiết thay đổi:
3. Trên thiết lập sơ đồ bàn, khách hàng muốn xóa những khu vực không sử dụng nữa
Hiện trạng: Hiện nay, chương trình cho phép thêm, sửa khu vực phục vụ . Tuy nhiên, quán có 2 tầng, chủ quán đã thiết lập 2 khu vực trên phần mềm, do khu vực nhỏ nên muốn gộp chung xoá đi 1 khu vực. Hoặc, quản lý tạo nhầm khu vực và có nhu cầu xoá đi thì không xoá được. Vì thế, khi order, quản lý thấy hiển thị cả những khu vực không sử dụng nên dẫn tới thấy thừa, không cần thiết

Giải pháp:
Kể từ R2, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chương trình sẽ bổ sung chức năng xoá khu vực giúp chủ quán có thể xoá những khu vực không sử dụng nữa.

Chi tiết thay đổi:

Trên màn hình Thiết lập bàn

  • Nhấn để Xoá khu vực
  • Nhấn Không để huỷ việc Xoá khu vực

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?