Kho tổng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kho tổng

1. Mục đích

Đối với nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi có Văn phòng tổng. Các hoạt động mua/nhập hàng sẽ thực hiện tại văn phòng tổng và sau đó phân phối đến các nhà hàng con.
Phần mềm CUKCUK cung cấp tính năng Kho tổng đáp ứng cho các nhà hàng hoạt động theo mô hình chuỗi.

2. Các bước thực hiện
1. Trên trang quản lý, tại danh mục Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung tích chọn Có kho tổng khi đó trang quản lý xuất hiện 1 mục Kho tổng trên danh sách các chi nhánh.

2. Tại đây, quản lý nhà hàng có thể thực hiện được các nghiệp vụ Mua hàng, Tổng hợp báo hàng, Kho, Quỹ tiền và các thiết lập Danh mục. Tuy nhiên, sẽ không thực hiện được nghiệp vụ Bán hàng và các nghiệp vụ liên quan đến Bán hàng.
Các nghiệp vụ trên Kho tổng thực hiện hoàn toàn tương tự khi làm việc tại nhà hàng đơn. Chi tiết:

  • Mua hàng.
  • Kho.
  • Quỹ tiền.
  • Danh mục (Không thiết lập các danh mục liên quan đến Bán hàng như: Khách hàng, Két đựng tiền, Ca làm việc,…).
  • Báo cáo (Không bao gồm các báo cáo Bán hàng).
Cập nhật 02/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?