Khởi tạo dữ liệu Offline - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khởi tạo dữ liệu Offline

1. Mục đích:

Giúp đăng nhập vào CUKCUK Server để làm việc Offline trong trường hợp nhà hàng đang làm việc Online thì bị mất mạng.

2. Các bước thực hiện:

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Tạo dữ liệu Offline.

2. Chọn dữ liệu nhà hàng.
Trường hợp tạo dữ liệu từ file backup, nhấn vào […] để chọn file.
3. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản quản lý.

4. Nhấn Tạo dữ liệu để đăng nhập vào phần mềm.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan