Thu ngân muốn quản lý danh sách hóa đơn trong ngày thì làm như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu ngân muốn quản lý danh sách hóa đơn trong ngày thì làm như thế nào?

1. Quản lý hóa đơn đã thu tiền

Thu ngân muốn quản lý, tìm kiếm các hóa đơn đã thu tiền, hóa đơn đã sửa, hủy phát sinh trong ca làm việc.

  • Chọn chức năng Danh sách Hóa đơn

  •  Có thể lọc danh sách theo thời gian, trạng thái hóa đơn, thu ngân thanh toán hóa đơn. Hoặc tìm kiếm theo số hóa đơn. số order,..

  • Nhấn vào hóa đơn cần xem trên màn hình danh sách để xem chi tiết hóa đơn ở phía bên phải danh sách.
Lưu ý:
Với các tài khoản thu ngân đăng nhập và sử dụng phần mềm, sẽ chỉ xem được các hóa đơn mình đã lập trong ca làm việc.
Với các tài khoản quản lý, quản lý chuỗi, quản trị hệ thống có thể xem được toàn bộ danh sách hóa đơn phát sinh tại nhà hàng.
Sau khi xóa dữ liệu phần mềm, gỡ phần mềm, chương trình sẽ chỉ giữ lại các hóa đơn trong ca khi chưa đóng ca làm việc. Các hóa đơn trước đó sẽ bị xóa bỏ.

2. Sửa hóa đơn sai

  • Thực hiện nhấn , chọn chức năng Sửa hóa đơn
  • Chọn lý do sửa hóa đơn, nhấn Đồng ý

  • Thực hiện sửa thông tin order , nhấn Tính tiền để hoàn thành thao tác sửa order. Nhấn icon  để hủy thao tác sửa.
  • Chương trình sẽ tự động sinh 1 hóa đơn âm cho hóa đơn sai và sinh 1 hóa đơn mới có giá trị đúng.

3. Hủy hóa đơn sai

  • Thực hiện nhấn , chọn chức năng Hủy hóa đơn
  • Chọn lý do sửa, nhấn Đồng ý

  • Khi đó, chương trình sẽ sinh 1 hóa đơn âm cho hóa đơn sai.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan