Gửi tin nhắn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Gửi tin nhắn

1. Mục đích
Giúp chủ nhà hàng thực hiện gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng tới danh sách khách hàng cần chăm sóc.
Giúp chủ nhà hàng xem lại được lịch sử gửi tin nhắn và thực hiện gửi lại tin nhắn thất bại.
2. Các bước thực hiện gửi tin nhắn
Chủ nhà hàng nhấn vào chức năng SMS Marketing, chọn Gửi tin nhắn SMS và thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chủ nhà hàng chọn Gửi tin nhắn để thực hiện gửi tin nhắn.

Bước 2: Chủ nhà hàng lựa chọn tin nhắn mẫu hoặc soạn nội dung tin nhắn.
Bước 3:
Chủ nhà hàng thực hiện gửi thử tin nhắn bằng cách nhấn Gửi thử (không bắt buộc).
Bước 4: Chủ nhà hàng thực hiện gửi hàng loạt tin nhắn cho danh sách khách hàng đã chọn bằng cách nhấn Gửi tin nhắn.
3. Xem lại lịch sử gửi tin nhắn
Sau khi nhà hàng thực hiện gửi tin nhắn cho danh sách khách hàng, phần mềm lưu lại lịch sử gửi tin nhắn để chủ nhà hàng có thể xem lại khi cần tra cứu. Đối với các lần gửi mà có tin nhắn thất bại, chủ nhà hàng có thể thực hiện gửi lại bằng cách nhấn nút Gửi lại trên tin nhắn tương ứng.
Khi cần xem chi tiết, chủ nhà hàng có thể nhấn vào tổng số tin nhắn đã gửi để xem lại danh sách khách hàng và trạng thái tin nhắn đã gửi theo từng khách hàng.
Với tin nhắn gửi thất bại, chủ nhà hàng biết được lý do thất bại và có thể thực hiện gửi lại (nếu cần).

Cập nhật 07/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan