Thiết lập hiển thị thông tin số lượng khách trên hóa đơn như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập hiển thị thông tin số lượng khách trên hóa đơn như thế nào?

Để trên phiếu tạm tính, hóa đơn hiển thị thêm thông tin số lượng khách, thu ngân/quản lý sử dụng ứng dụng bán hàng trên tablet/iPad, vào thiết lập\thiết lập máy in, chọn thiết lập máy in cho thu ngân (máy in bluetooth hoặc máy in LAN, tùy thuộc vào thiết bị máy in mà nhà hàng đang sử dụng)

tích chọn “Hiển thị số lượng khách”

Khi đó trên hóa đơn sẽ hiển thị thêm thông tin số lượng khách.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan