Lập đơn đặt hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Lập đơn đặt hàng

1. Mục đích
Giúp nhà hàng lập và quản lý các đơn đặt hàng. Phần mềm hỗ trợ quản lý nhà hàng lập đơn đặt hàng theo từng trường hợp cụ thể. Bao gồm:

Lập đơn đặt hàng thông thường
Lập đơn đặt hàng từ phiếu báo hàng
Lập đơn đặt hàng dựa trên số liệu của lần đặt hàng trước đó
Xem tổng hợp đơn đặt hàng theo nhà cung cấp

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập đơn đặt hàng thông thường

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập đơn đặt hàng, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Đặt hàng.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo chi tiết Đơn đặt hàng.

4. Nhấn Cất.

2.2. Lập đơn đặt hàng từ phiếu báo hàng

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập đơn đặt hàng từ phiếu báo hàng, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Đặt hàng.
2. Nhấn Thêm.
3. Chọn Phiếu báo hàng.

  • Nếu lập từ một phiếu báo hàng.

  • Nếu lập từ nhiều phiếu báo hàng.

4. Khai báo thêm thông tin cho đơn đặt hàng: người mua, diễn giải, ngày đơn hàng, đơn giá…

5. Nhấn Cất.
c. Lưu ý

Có thể lập đơn đặt hàng từ phiếu báo hàng bằng cách:

  • Chọn tab Báo hàng.
  • Chọn phiếu báo hàng.
  • Nhấn chuột phải chọn Lập đơn đặt hàng, rồi thao tác tương tự như trên.

2.3. Lập đơn đặt hàng dựa trên số liệu của lần đặt hàng trước đó

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập đơn đặt hàng từ một đơn đặt hàng cũ, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Đặt hàng.
2. Chọn một đơn đặt hàng đã có trên danh sách.
3. Nhấn Xem.
4. Chọn Tiện ích\Sao chép đơn đặt hàng.

5. Sửa lại thông tin đơn đặt hàng cho phù hợp như: diễn giải, ngày đơn hàng…
6. Nhấn Cất.

2.4. Xem tổng hợp đơn đặt hàng theo nhà cung cấp
Trên một đơn đặt hàng, nếu nguyên vật liệu được đặt mua từ nhiều nhà cung cấp, để xem được những nguyên vật liệu nào được đặt mua từ những nhà cung cấp nào, thực hiện như sau:

1. Chọn đơn đặt hàng trên danh sách.
2. Nhấn chuột phải và chọn Xem đơn hàng theo NCC.

3. Lưu ý

    • Nếu muốn hiển thị thêm các cột Chiết khấu và Thuế trên đơn đặt hàng, thì cần tích chọn mục “Hiển thị thông tin tiền chiết khấu, tiền thuế trên Phiếu nhập hàng, Đơn đặt hàng, Phiếu trả lại hàng mua” tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\tab Mua hàng/Bán hàng\phần Bán hàng.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan