Nhập hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhập hàng

1. Mục đích
Giúp nhà hàng phản ánh hàng hóa, nguyên vật liệu mua về lên phần mềm thông qua việc lập phiếu nhập hàng bằng nhiều cách:

Lập phiếu nhập hàng dựa trên số lượng thực tế được mua về
Lập phiếu nhập hàng dựa trên đơn đặt hàng đã gửi nhà cung cấp
Lập phiếu nhập hàng dựa trên yêu cầu của bộ phận bếp/bar
Lập phiếu nhập hàng dựa trên số liệu của lần nhập hàng trước đó

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập phiếu nhập hàng dựa trên số lượng thực tế mua về

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để lập được phiếu nhập hàng, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Nhập hàng.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo chi tiết Phiếu nhập hàng.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.

2.2. Lập phiếu nhập hàng dựa trên đơn đặt hàng đã gửi nhà cung cấp

a. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập được phiếu nhập hàng từ đơn đặt hàng, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Nhập hàng.
2. Nhấn Thêm.
3. Chọn Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng.

4. Khai báo thêm thông tin cho phiếu nhập hàng: hình thức thanh toán, diễn giải, người mua hàng, ngày nhập,…

5. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.

2.3. Lập phiếu nhập hàng dựa trên yêu cầu của bộ phận bếp/bar

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập được phiếu nhập hàng từ phiếu báo hàng của bộ phận bếp/bar, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Nhập hàng.
2. Nhấn Thêm.
3. Chọn Tiện ích\Lập từ phiếu báo hàng hàng.

4. Khai báo thêm thông tin cho phiếu nhập hàng: hình thức thanh toán, nhà cung cấp, diễn giải, người mua hàng, ngày nhập, đơn giá,…

5. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.

2.4. Lập phiếu nhập hàng dựa trên số liệu của lần nhập hàng trước đó

a.Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập được phiếu nhập hàng từ một phiếu nhập hàng đã lập, thực hiện như sau:
1. Chọn Mua hàng\Nhập hàng.
2. Chọn một phiếu nhập hàng đã có trên danh sách.
3. Nhấn Xem.
4. Chọn Tiện ích\Sao chép phiếu nhập hàng.

5. Sửa lại thông tin phiếu nhập hàng cho phù hợp như: diễn giải, ngày nhập,…
6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Nhập thông tin Hạn sử dụng để biết được những nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và có những kế hoạch xử lý.

3. Lưu ý
1. Nếu muốn hiển thị thêm các cột Chiết khấu và Thuế trên phiếu nhập hàng, thì cần tích chọn mục “Hiển thị thông tin tiền chiết khấu, tiền thuế trên Phiếu nhập hàng, Đơn đặt hàng, Phiếu trả lại hàng mua” tại phần Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung\tab Mua hàng/Bán hàng\phần Bán hàng.
2. Nếu lựa chọn Ghi nợ nhà cung cấp, thì tổng số tiền mua nguyên vật liệu sẽ được tự động cập nhật vào phần theo dõi công nợ của nhà cung cấp.
3. Nếu lựa chọn thanh
toán ngay bằng tiền mặt/tiền gửi, thì sau khi chứng từ được cất giữ,
thông tin phiếu chi/ủy nhiệm chi sẽ được quản lý tại Quỹ tiền mặt/Quỹ tiền gửi.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan