Xây dựng chương trình khuyến mại - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xây dựng chương trình khuyến mại

1. Mục đích
Cho phép quản lý nhà hàng thiết lập các chương trình khuyến mại như:

2. Các bộ phận liên quan
2.1. Thu ngân

Sau khi chương trình khuyến mại được thiết lập xong, căn cứ vào thời gian áp dụng, thu
ngân có thể nhìn thấy các chương trình khuyến mại khi tính tiền cho
khách. Khi đó, thu ngân sẽ phải xác định xem khách có đủ điều kiện để
hưởng chương trình khuyến mại nào trong số các chương trình hiện có của
nhà hàng hay không.

2.2. Nhân viên phục vụ

Sau khi chương trình khuyến mại được thiết lập xong, căn cứ vào thời gian áp dụng, nhân viên phục vụ có thể nhìn thấy các chương trình khuyến mại tặng món để tư vấn cho khách khi gọi món.

2.3. Quản lý nhà hàng


Sau khi chương trình khuyến mại được thiết lập xong, quản lý nhà hàng có thể xem các báo cáo thống kê về tình hình khuyến mại theo mặt hàng hoặc bảng kê hóa đơn khuyến mại bằng cách:
1. Chọn Báo cáo\Bán hàng.
2. Nhấn Chọn báo cáo, sau đó chọn báo cáo thống kê cần xem.

3. Lưu ý

Với các nhà hàng dạng chuỗi, quản lý chuỗi có thể thiết lập chương trình khuyến mại và chọn áp dụng cho một, một số hoặc tất cả các nhà hàng trong chuỗi.

Cập nhật 17/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan