Kiểm kê quỹ tiền mặt - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kiểm kê quỹ tiền mặt


1. Mục đích
Giúp nhà hàng lập bảng kiểm kê quỹ định kỳ và đối chiếu số dư quỹ tiền mặt
tại nhà hàng.

2. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Để lập bảng kiểm kê quỹ tiền mặt, thực hiện như sau:
1
. Chọn Quỹ tiền mặt.
2. Chọn tab Kiểm kê.


3. Nhấn
Thêm.


4. Chọn ngày kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý.


5. Khai báo số lượng kiểm kê thực tế của từng loại mệnh giá tương ứng => hệ thống tự động tính chênh lệch giữa số dư tiền thực tế kiểm kê với số dư tiền theo sổ quỹ tiền mặt.
6. Nhấn Cất.
7. Nhấn Xử lý nếu có chênh lệch sau kiểm kê.


  • Nếu số kiểm kê thực tế > số dư theo sổ quỹ tiền mặt => hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu trên Quỹ tiền mặt\tab Thu, chi tiền để xử lý giá trị thiếu.
  • Nếu số kiểm kê thực tế < số dư theo sổ quỹ tiền mặt => hệ thống tự động sinh ra Phiếu chi trên Quỹ tiền mặt\tab Thu, chi tiền để xử lý giá trị thừa.


4. Lưu ý
Khai báo thông tin nhân viên tham gia kiểm kê bên tab Thành viên tham gia.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan