Chi tiền mặt - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chi tiền mặt

1. Mục đích
Cho phép lập phiếu chi tiền mặt trong các trường hợp sau:

Trả nợ nhà cung cấp
Chi khác (như trả tiền thuế, tiền thuê mặt bằng,…)

 

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Trả nợ nhà cung cấp

a. Xem/tải phim hướng dẫn


 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

b. Các bước thực hiện
 

Để lập phiếu chi trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền mặt.
2. Chọn tab Thu, chi tiền.
3. Nhấn Thêm\Chi tiền.
4. Chọn loại chứng từ là Trả nợ.

 

5. Nhấn Chọn hóa đơn.
6. Thiết lập điều kiện để lọc ra các khoản nợ với nhà cung cấp.
7. Nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống tự động lọc ra các chứng từ chưa thanh toán công nợ với nhà cung cấp tính đến ngày trả tiền.

8. Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:

  • Trường hợp thanh toán nợ không theo chứng từ phát sinh.

  • Trường hợp thanh toán nợ theo chứng từ phát sinh.

9. Nhấn Trả tiền => hệ thống tự động sinh ra phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp.

2.2. Chi khác

a. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu chi khác bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền mặt.
2. Chọn tab Thu, chi tiền.
3. Nhấn Thêm\Chi tiền.
4. Chọn loại chứng từ là Khác.

5. Khai báo phiếu chi tiền mặt.

 

 

 

 

6. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

 

Cập nhật 01/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan