Chi tiền gửi - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Chi tiền gửi

 

 

1. Mục đích
Giúp nhà hàng lập phiếu chi tiền gửi trong 2 trường hợp Trả nợ nhà cung cấpChi khác
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Trả nợ nhà cung cấp


a.
Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu chi trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền gửi.
2. Chọn tab Thu, chi tiền.
3. Nhấn Thêm\Chi tiền.
4. Chọn loại chứng từ là Trả nợ.

5. Nhấn Chọn hóa đơn.
6. Thiết lập điều kiện để lọc ra các khoản nợ với nhà cung cấp.
7. Nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống tự động lọc ra các chứng từ chưa thanh toán công nợ với nhà cung cấp tính đến ngày trả tiền.

8. Ghi nhận việc trả nợ cho nhà cung cấp theo một trong hai cách sau:

  • Trường hợp thanh toán nợ không theo chứng từ phát sinh.

  • Trường hợp thanh toán nợ theo chứng từ phát sinh.

9. Nhấn Trả tiền => hệ thống tự động sinh ra phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp.

 

 

2.2. Chi khác


a. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu chi khác bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền gửi.
2. Chọn tab Thu, chi tiền.
3. Nhấn Thêm\Chi tiền.
4. Chọn loại chứng từ là Khác.

 

5. Khai báo phiếu chi tiền gửi.

 

 

 

 

6. Nhấn Cất.

 

 

Cập nhật 01/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan