Đối chiếu ngân hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Đối chiếu ngân hàng


1. Mục đích
Giúp nhà hàng đối chiếu các khoản tiền đã thu được qua ngân hàng, trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng thẻ như: ATM, VISA, VISA Debit, MASTER, MASTER Debit,…

2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Chọn Quỹ tiền gửi.
2. Chọn tab Đối chiếu.
3. Chọn thời gian, loại thẻ cần đối chiếu.
4. Chọn trạng thái là Chưa đối chiếu.
5. Nhấn Lấy dữ liệu.6. Tích chọn các khoản tiền đã nhận được trên tài khoản ngân hàng tại cột Đối chiếu.
7. Nhấn
Xác nhận.

4. Lưu ý

Nếu loại thẻ mà khách hàng dùng để thanh toán chưa có trong danh sách, thực hiện khai báo bổ sung tại Danh mục\Thẻ ngân hàng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan