Thu tiền gửi - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thu tiền gửi

 

 

1. Mục đích
Giúp lập phiếu thu tiền gửi trong cả 2 trường hợp Thu nợ khách hàngThu khác (như tiền phạt/bồi thường của nhân viên,
tiền thanh lý tài sản dụng cụ, tiền hoa hồng của nhà cung cấp…)

 

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Thu nợ khách hàng

a. Xem/tải phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu thu nợ khách hàng bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền gửi.

2. Chọn tab Thu, chi tiền.
3. Nhấn Thêm\Thu tiền.
4. Chọn lại chứng từ là Thu nợ.

5. Nhấn Chọn hóa đơn.
6. Thiết lập điều kiện để lọc ra khách hàng còn nợ.
7. Nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống tự động lọc ra các chứng từ còn nợ của khách hàng tính đến ngày thu tiền.

8. Ghi nhận việc thu nợ của khách hàng theo một trong hai cách sau:

  • Trường hợp thu nợ không theo hóa đơn phát sinh.

  • Trường hợp thu nợ theo hóa đơn phát sinh.

9. Nhấn Thu tiền => hệ thống tự động sinh ra chứng từ thu tiền gửi khách hàng.

 

2.2. Thu khác


a. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu thu khác bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
1. Chọn Quỹ tiền gửi.
2. Chọn tab Thu, chi tiền.
3. Nhấn Thêm\Thu tiền.
4. Chọn lại chứng từ là Khác.

 

 

 

5. Khai báo phiếu thu tiền gửi.

 

 

6. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

 

 

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan