Khai báo nhóm thực đơn - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo nhóm thực đơn

1. Mục đích
Giúp quản lý/thu ngân chỉnh sửa nhóm thực đơn sử dụng tại nhà hàng/quán.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách thực đơn.

2. Để thêm nhóm thực đơn mới, nhấn Thêm nhóm mới.
3. Khai báo thông tin về nhóm, nhấn Lưu lại.

4. Nhấn biểu tượng trên nhóm thực đơn để chỉnh sửa.
5. Hoặc nhấn biểu tượng để xóa nhóm thực đơn.
6. Có thể sắp xếp lại thứ tự nhóm thực đơn bằng cách nhấn chuột vào tên nhóm và kéo thả đến vị trí tương ứng.
Để thiết lập thực đơn trên các nhóm, xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan