Kết nối CUKCUK với AMIS.VN - Kế toán - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Kết nối CUKCUK với AMIS.VN – Kế toán

Quản trị hệ thống đăng nhập vào trang quản lý CUKCUK.

Trên trang quản lý, thực hiện kết nối AMIS.VN với CUKCUK, thiết lập chọn chi nhánh lấy dữ liệu, loại chứng từ khi đẩy dữ liệu sang AMIS.VN.

Bước 1: Nhập thông tin công ty, tài khoản kết nối đã được phân quyền trên AMIS.VN tại phân hệ Kế toán trên CUKCUK, nhấn Kết nối.

Với các cửa hàng chưa sử dụng phần mềm kế toán AMIS.VN – Kế toán của MISA thì mua phần mềm bằng cách nhấn Đăng ký ngay trên màn hình kết nối với AMIS.VN – Kế toán.


Bước 2: Chọn chi nhánh lấy dữ liệu (nếu là chuỗi nhà hàng) cần đẩy dữ liệu sang AMIS.VN. Nhấn Hoàn thành

  •  Muốn sửa thiết lập thông tin kết nối hoặc thêm tài khoản kết nối thì nhấn vào Thông tin công ty trên màn hình Kế toán.Trên màn hình thiết lập, thực hiện Thêm tài khoản AMIS

Sửa thông tin chi nhánh lấy dữ liệu

Ngừng kết nối hoặc Xóa tài khoản kết nối với bằng cách chọn chức năng tương ứng.

 

 

 

 

 

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan