Khi kết thúc ca làm việc thu ngân bàn giao ca như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khi kết thúc ca làm việc thu ngân bàn giao ca như thế nào?

1. Mục đích

Giúp thu ngân thực hiện kiểm đếm tiền và bàn giao két cuối ca làm việc.
2. Các bước thực hiện
1. Đăng xuất ra khỏi phần mềm. Chọn CÓ trên thông báo đóng ca.
2. Tích chọn Chi tiết kiểm đếm và nhập số lượng mệnh giá tiền thực tế nếu muốn bàn giao ca theo thực tế két.

3. Nhấn In biên bản nếu muốn in biên bản giao ca.

Tích chọn In kèm chi tiết kiểm đếm để hiển thị thêm thông tin mệnh giá tiền trên biên bản bàn giao ca.

4. Nhấn Đóng ca.

Cập nhật 12/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan