Quản lý muốn cập nhật ảnh thực đơn thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Quản lý muốn cập nhật ảnh thực đơn thì làm thế nào?

Để cập nhật ảnh thực đơn cho món, thực hiện như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng 3 gạch, chọn Thiết lập thực đơn.

  • Chọn món muốn cập nhật ảnh thực đơn, nhấn biểu tượng bút chì.

  • Nhấn vào Chọn ảnh, tìm đến thư mục chứa ảnh, chọn ảnh cho món.

  • Nhấn Lưu lại để hoàn thành cập nhật ảnh

Cập nhật 07/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan