Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ


1. Mục đích
Cho phép quản lý nhà hàng thiết lập quy tắc đánh số chứng từ cho phiếu nhập/xuất kho, phiếu thu/chi tiền mặt/tiền gửi,… Đồng thời xem được những sổ hóa đơn và sổ order nào đang được sử dụng và sử dụng bởi nhân viên nào.
2. Các bước thực hiện

2.1. Để thiết lập quy tắc đánh số chứng từ, thực hiện như sau:


1. Vào Thiết lập hệ thống\Thiết lập chung.2. Chọn tab Quy tắc đánh số chứng từ.


3. Thiết lập lại quy tắc đánh số chứng từ.

  • Nhấn Sửa tại loại chứng từ cần thiết lập lại.

  • Nhấn Cất để lưu lại thay đổi. Các chứng từ được lập mới sau này sẽ áp dụng theo quy tắc mới.

2.2. Xem Số hóa đơn đang sử dụng

Thông tin sổ hóa đơn hiển thị bên dưới quy tắc đánh số chứng từ

  • Phần mềm đã tạo sẵn 10 quyển sổ hóa đơn để thu ngân nhà hàng sử dụng. Nếu nhà hàng dùng hết 10 quyển này thì phần mềm sẽ tự động tạo thêm 10 quyển kế tiếp.
  • 2 số đầu trong tiền tố của sổ hóa đơn trùng với 2 số cuối của năm hiện tại. Khi chuyển sang năm mới thì 2 số đầu sẽ thay đổi theo.
  • Thông tin nhân viên sử dụng sổ hóa đơn được hiển thị để quản lý nhà hàng có thể theo dõi, kiểm tra.

2.3. Xem Số Order đang sử dụng


Thông tin sổ order hiển thị bên dưới sổ hóa đơn

  • Phần mềm đã tạo sẵn 10 quyển sổ order để nhân viên ghi order sử dụng. Nếu nhà hàng dùng hết 10 quyển này thì phần mềm sẽ tự động tạo thêm 10 quyển kế tiếp.
  • Quản lý nhà hàng có thể theo dõi nhân viên nào đang sử dụng sổ order nào.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan