Thiết lập hệ thống Archives - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

CUKCUK cung cấp nhiều lựa chọn để chủ nhà hàng/quản lý có thể tùy chọn các thiết lập hệ thống theo nhu cầu quản lý và thực tế kinh doanh của nhà hàng.