Thiết lập lại dữ liệu nhà hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập lại dữ liệu nhà hàng

1. Mục đích
Cho phép quản lý nhà hàng/quán xóa toàn bộ dữ liệu của nhà hàng trên phần mềm CUKCUK để tiến hành nhập lại từ đầu. Thường áp dụng trong trường hợp nhà hàng đang dùng thử phần mềm và muốn chuyển sang áp dụng chính thức.
2. Các bước thực hiện
Để thiết lập lại dữ liệu nhà hàng, thực hiện như sau:1. Vào Thiết lập hệ thống\Xóa dữ liệu dùng thử.

2. Nhấn Thực hiện tại thông báo Xóa dữ liệu dùng thử.
Lưu ý: Hệ thống cho phép giữ lại một số danh mục để phục vụ cho việc nhập liệu chính thức. Nếu muốn xóa hoàn toàn bỏ tích chọn tại các danh mục hiển thị trên thông báo.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan