Khách nợ thì ghi nhận như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khách nợ thì ghi nhận như thế nào?

Để ghi nợ cho khách hàng, thực hiện như sau:

1. Tại màn hình tính tiền cho order của khách, nhấn biểu tượng .

2. Tại màn hình Thu tiền, thao tác như sau:

3. Khai báo thông tin khách nợ, sau đó nhấn Đồng ý.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan