Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tách hóa đơn cho khách trong trường hợp khách hàng được hưởng CTKM giảm giá trên toàn hóa đơn thế nào?

Khi tách hóa đơn, phần mềm không thực hiện chia lại số tiền khuyến mại cho các hóa đơn sau khi tách ra, do đó, để đảm bảo tổng số tiền trên các hóa đơn sau khi tách bằng với số tiền hóa đơn trước khi tách thì thu ngân có thể thực hiện như sau:

  • Trên màn hình Tính tiền, nhấn vào chức năng Tách hóa đơn.


  • Phân bổ món sang các hóa đơn.


  • Trên các hóa đơn tách, nhấn Thêm dòng, nhập tên CTKM và nhập số tiền khuyến mại.


Lưu ý: Nhập số âm khi nhập số tiền khuyến mại cho khách.
  • Nhấn In để in hóa đơn cho khách.
  • Nhấn Cất để lưu và thực hiện các thao tác thu tiền.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan