Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thiết lập phí dịch vụ trên hóa đơn như thế nào?

Nhà hàng muốn phần mềm CUKCUK có thể tính phí dịch vụ cho khách hàng khi thu ngân thực hiện tính tiền thì thiết lập như sau:

  • Trên trang quản lý, tại phần Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/ Mua hàng-Bán hàng, nhấn Sửa.
  • Tại phần Tính phí dịch vụ tại nhà hàng, thiết lập thông tin phí. Nhấn Cất


Tại phần mềm bán hàng trên máy tính, thu ngân thực hiện tính tiền cho khách sẽ hiển thị số tiền phí dịch vụ cần phải thu của khách hàng.

Chú ý:

  • Hiện tại không sửa được tên Phí dịch vụ
  • Phí dịch vụ không đáp ứng cho nhà hàng phục vụ nhanh
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan