Ghi nhận yêu cầu sở thích phục vụ của khách - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Ghi nhận yêu cầu sở thích phục vụ của khách

1. Mục đích:
Giúp thu ngân ghi nhận khi khách yêu cầu sở thích phục vụ cho món để gửi cho bếp/bar chế biến.

2. Các bước thực hiện:
Sau khi ghi nhận các món khách gọi, trong trường hợp khách có yêu cầu về cách chế biến cho món thì thực hiện như sau:

  • Nhấn vào món khách có yêu cầu về cách chế biến và chọn sở thích phục vụ cho khách.

  • Trong trường hợp món có nhiều sở thích phục vụ, nhấn Sở thích phục vụ để xem toàn bộ sở thích của món.

  • Tích chọn các sở thích phục vụ khách yêu cầu.
  • Trường hợp sở thích phục vụ chưa có sẵn, nhập sở thích khách yêu cầu và nhấn biểu tượng “+” để thêm nhanh.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Gửi bếp/bar để gửi món xuống bếp/bar chế biến.
Trường hợp khách có yêu cầu về cách chế biến, tuy nhiên yêu cầu này nhà hàng ít sử dụng, không muốn lưu lại trong danh sách Sở thích phục vụ, thu ngân có thể ghi nhận và gửi yêu cầu này cho bếp/bar như sau:
  • Nhấn vào món khách có yêu cầu, chọn Ghi chú nhanh.
  • Nhập yêu cầu của khách, nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Gửi bếp/bar để gửi món xuống bếp/bar chế biến.

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan