Làm thế nào để xem các món thay đổi theo thời giá trên thực đơn? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để xem các món thay đổi theo thời giá trên thực đơn?

Trường hợp nhà hàng có thiết lập các món thay đổi theo thời giá, nếu quản lý nhà hàng muốn xem danh sách các món thay đổi theo thời giá đó, thực hiện như sau:

  • Trên danh sách thực đơn, tích chọn Món thay đổi theo thời giá.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan