Làm thế nào để in phiếu trả đồ? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để in phiếu trả đồ?

Tại nhà hàng phục vụ tại bàn, nhân viên phục vụ thường in ra phiếu trả đồ để theo dõi tình trạng trả món cho khách hàng từ đó biết được số món phục vụ đã đúng đủ hay chưa, có thừa thiếu hay không.
Tính năng In phiếu trả đồ được thực hiện như sau:


1. Danh mục Thiết lập chung, tích chọn In phiếu trả đồ khi gửi order xuống bếp/bar

2. Danh mục Máy in và mẫu in, thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân

3. Nhân viên phục vụ lập order hoặc gọi thêm món nhấn Gửi bếp bar


4. Nhân viên phục vụ có thể in lại phiếu trả đồ bằng cách vào Lịch sử bếp bar, chọn dòng muốn in lại phiếu trả đồ.

4.1. Nhấn chọn biểu tượng , chọn Lịch sử gửi bếp/bar


4.2. Tại tab Đã gửi, chọn dòng muốn in lại phiếu trả đồ nhấn In trả đồ

Chú ý: Khổ giấy của phiếu trả đồ lấy theo thiết lập khổ giấy của máy in cho thu ngân

Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan