Xử lý số tiền khách đặt cọc đặt trước trong trường hợp khách hủy đặt chỗ hoặc do nhân viên ghi nhận sai số tiền - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhà hàng vừa và lớn
 3. Câu hỏi thường gặp (CukCuk phục vụ tại bàn)
 4. Câu hỏi thường gặp_Thu ngân (CukCuk phục vụ tại bàn)
 5. Câu hỏi khác
 6. Xử lý số tiền khách đặt cọc đặt trước trong trường hợp khách hủy đặt chỗ hoặc do nhân viên ghi nhận sai số tiền
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Các câu hỏi thường gặp _CUKCUK Phục vụ tại bàn
 4. Các câu hỏi thường gặp dành cho thu ngân
 5. Câu hỏi khác
 6. Xử lý số tiền khách đặt cọc đặt trước trong trường hợp khách hủy đặt chỗ hoặc do nhân viên ghi nhận sai số tiền

Xử lý số tiền khách đặt cọc đặt trước trong trường hợp khách hủy đặt chỗ hoặc do nhân viên ghi nhận sai số tiền

Giúp thu ngân xử lý số tiền khách đặt cọc đặt trước trong các trường hợp:

Chi tiết như sau:
1. Khách hủy đặt chỗ

Tuỳ theo thực tế nhà hàng có trả lại tiền đặt cọc cho khách hay không, thu ngân thực hiện theo các trường hợp sau:
1.1. Trường hợp cửa hàng không trả lại tiền đặt cọc cho khách

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ của khách, nhấn Hủy đặt chỗ.

 • Tích chọn Không trả lại tiền cọc.

 • Nhấn Xác nhận.

1.2. Trường hợp cửa hàng trả lại tiền đặt cọc cho khách

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ của khách, nhấn Hủy đặt chỗ.

 • Tích chọn Trả lại tiền cọc.
 • Nhập số tiền trả lại cho khách, chọn hình thức thanh toán.

 • Nhấn Xác nhận.
 • Chương trình sẽ ghi nhận số tiền trong phần Trả lại đặt cọc (trên báo cáo hoạt động trong ca) và tự động sinh phiếu chi tương ứng trên web Quản lý.

2. Nhân viên nhà hàng ghi sai tiền đặt cọc cho khách

Trường hợp nhân viên nhà hàng ghi nhận sai số tiền khách đặt cọc, thực hiện sửa lại như sau:
2.1 Trường hợp vẫn trong ca làm việc của thu ngân

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ của khách, nhấn Thay đổi.

 • Nhấn chọn Sửa đặt cọc.

 • Nhập lại số tiền khách đặt cọc, nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Cất.

 • Chương trình sẽ cập nhật lại số tiền khách đặt trước trên phiếu thu tiền đặt cọc và trên các báo cáo liên quan.

2.2 Trường hợp thu ngân đã đóng ca làm việc

Trường hợp số tiền ghi sai nhỏ hơn số tiền khách đặt cọc

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ của khách, nhấn Thay đổi.

 • Nhấn Thêm đặt cọc.

 • Nhập số tiền chênh lệch, nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Cất.

 • Chương trình sẽ ghi nhận số tiền tăng lên trong phần Đặt cọc (trên báo cáo hoạt động trong ca) và tự động sinh phiếu thu tương ứng trên web Quản lý.

Trường hợp số tiền ghi sai lớn hơn số tiền khách đặt cọc

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ của khách, nhấn Thay đổi.

 • Nhấn Trả lại.


 • Nhập số tiền chênh lệch, nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Cất.

 • Chương trình sẽ ghi nhận số tiền giảm đi trong phần Trả lại đặt cọc (trên báo cáo hoạt động trong ca) và tự động sinh phiếu chi tương ứng trên web Quản lý.

3. Nhân viên ghi nhận sai thông tin đặt chỗ

Trường hợp nhân viên ghi nhận sai thông tin khách hàng đặt chỗ, cần thực hiện hủy thông tin đặt chỗ của khách và lập lại, chi tiết như sau:

3.1. Trường hợp vẫn trong ca làm việc của thu ngân

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ ghi sai, nhấn Hủy đặt chỗ.

 • Tích chọn Xóa phiếu thu tiền đặt cọc.

 • Nhấn Xác nhận.
 • Thực hiện lập lại đặt chỗ cho khách.
3.2. Trường hợp thu ngân đã đóng ca làm việc

 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ đặt chỗ.
 • Trên thông tin đặt chỗ ghi sai, nhấn Hủy đặt chỗ.

 • Tích chọn Trả lại tiền cọc.
 • Nhập số tiền đặt cọc trên thông tin đặt chỗ ghi nhận sai.

 • Nhấn Xác nhận.
 • Thực hiện lập lại đặt chỗ cho khách.
Cập nhật 17/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan