Thêm nhà cung cấp vào danh sách - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Thêm nhà cung cấp vào danh sách

1. Mục đích
Giúp khai báo thông tin nhà cung cấp vào phần mềm. Việc khai báo thông tin của nhà cung cấp sẽ giúp cho nhà hàng có thể dễ dàng liên hệ khi cần đặt hàng, mua hàng, theo
dõi công nợ của nhà cung cấp,..
.
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
    1. Chọn Danh mục\Nhà cung cấp.

2. Nhấn Thêm.

  • Trường hợp 1 – Nhà cung cấp là Tổ chức: Phần mềm mặc định tích chọn Tổ chức khi nhấn Thêm nhà cung cấp.
  • Trường hợp 2 – Nhà cung cấp là Cá nhân: Sau khi nhấn Thêm, tích chọn Cá nhân.3. Khai báo xong nhà cung cấp, nhấn Cất.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan