Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp đầu kỳ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Nhập số dư công nợ phải trả nhà cung cấp đầu kỳ

1. Mục đích
Giúp nhà hàng khai báo số tiền còn nợ nhà cung cấp bằng các cách:

Khai báo số dư công nợ của từng nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm
Chuyển số dư công nợ nhà cung cấp mà nhà hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo số dư công nợ của từng nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm

a.
Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để khai báo số dư công nợ nhà cung cấp, thực hiện như sau
:

1. Vào Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tab Công nợ nhà cung cấp.
3. Nhấn Nhập số dư.

4. Khai báo công nợ đối với từng nhà cung cấp.


5. Nhấn Cất.

2.2. Chuyển số dư công nợ nhà cung cấp mà nhà hàng đang theo dõi trên file excel vào phần mềm

a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu số dư công nợ nhà cung cấp, thực hiện như sau
:

1. Vào
Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu.

2. Chọn tab Công nợ nhà cung cấp.
3. Nhấn Nhập khẩu.
4. Tải file excel mẫu về máy.

5. Thực hiện sao chép số dư công nợ nhà cung cấp cần nhập khẩu vào file excel mẫu được tải về.

6. Lưu và đóng file excel lại.

7. Nhấn Chọn rồi tìm đường dẫn đến file excel cần nhập khẩu. (Trường hợp đã đóng chức năng nhập khẩu số dư công nợ nhà cung cấp rồi, thì vào lại Thiết lập hệ thống\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp và nhấn Nhập khẩu).


8. Nhấn Tiếp tục => tại
bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra có bao nhiêu dòng hợp lệ, bao nhiêu dòng không hợp lệ (với
những dòng không hợp lệ thì nhập khẩu sẽ không
thành công)
.9. Nhấn Thực hiện => tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những dòng hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.


Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan