Báo cáo nhân viên - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Báo cáo nhân viên

1. Mục đích

Giúp quản lý xem chi tiết số tiền thu trong ca làm việc của nhân viên theo từng hình thức và đánh dấu việc đã thu tiền từ nhân viên.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn biểu tượng , chọn Báo cáo tổng hợp.
2. Chương trình đã hiển thị Báo cáo nhân viên.
3. Tab Chưa thu tiền hiển thị thông tin các ca làm việc của nhân viên chưa xác nhận thu tiền. Chi tiết theo từng khoản tiền thu trong ca và các hóa đơn chưa thu tiền.

4. Sau khi đã kiểm đếm và thu tiền trong ca làm việc từ nhân viên, nhấn Thu tiền để xác nhận.
5. Nhấn để xác nhận thu tiền.

6. Tab Đã thu tiền hiển thị các ca làm việc đã xác nhận thu tiền của nhân viên.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan