Khung giờ phục vụ - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khung giờ phục vụ

1. Mục đích
Giúp thiết lập khung giờ phục vụ của nhà hàng để Quản lý nhà hàng muốn dễ dàng nhìn thấy và thay đổi khung giờ áp dụng chính sách giá.
2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Khung giờ phục vụ.

2. Phần mềm đã tạo sẵn 3 khung giờ phục vụ tương ứng buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Nhấn Sửa để nhập lại các thông tin về giờ bắt đầu và giờ kết thúc (nếu cần).

3. Nhấn Sửa để sửa thông tin các khung giờ phục vụ.

 

Cập nhật 29/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan