Bảo trì dữ liệu - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Bảo trì dữ liệu

1. Mục đích
Giúp nhà hàng tự bảo trì dữ liệu trong trường hợp có chênh lệch số liệu báo cáo giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn chọn Thiết lập hệ thống/Bảo trì dữ liệu.

2. Nhập mật khẩu để xác nhận bảo trì dữ liệu.
3. Nhấn Đồng ý.

4. Chọn khoảng thời gian bảo trì dữ liệu. Trường hợp nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, cần chọn nhà hàng bảo trì.
5. Nhấn Thực hiện.

6. Nhấn để xác nhận.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan