Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1. Mục đích
Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm. Để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn điện tử

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Bao gồm 3 bước:
Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử
Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Lưu ý
Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.
Xem hướng dẫn chi tiết về phần mềm meInvoice, vui lòng
truy cập help.meinvoice.vn

Để xem hướng dẫn Kết nối CUKCUK và meInvoice, vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 20/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan