Làm thế nào để theo dõi tình hình nhập xuất tồn của nhà hàng? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Làm thế nào để theo dõi tình hình nhập xuất tồn của nhà hàng?

Quản lý muốn theo dõi tình hình nhập xuất tồn của nhà hàng, thực hiện như sau:

  • Nhấn chọn tab Báo cáo/Tổng hợp tồn kho:

  • Chương trình hiển thị số lượng nhập xuất tồn trong ngày hôm nay tại nhà hàng

  • Nhấn chọn vào Mặt hàng để xem thống kê nhập xuất tồn chi tiết

  • Quản lý có thể xem số lượng nhập xuất tồn theo các khoảng thời gian khác nhau

  • Nhấn biểu tượng  nếu muốn xem báo cáo theo từng kho hay nguyên vật liệu.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan