QLNH muốn thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh tại nhà hàng thì làm thế nào? - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

QLNH muốn thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh tại nhà hàng thì làm thế nào?

Để thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh tại nhà hàng (các thông tin về thu, chi giao dịch phát sinh, thông báo tồn kho), vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào ứng dụng Quản lý, chọn Thông báo

Chọn icon 

Chọn các hoạt động của nhà hàng mà bạn muốn nhận được thông báo. Đối với thiết lập Tình hình doanh thu tại nhà hàng, nhấn vào Thời điểm nhận thông báo để chọn thời gian nhận thông báo

Khi đó ứng dụng sẽ nhận được các thông báo khi nhà hàng có phát sinh các hoạt động tương ứng.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan