Xuất khẩu dữ liệu bán hàng sang phần mềm SME.NET, AMIS.VN - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Xuất khẩu dữ liệu bán hàng sang phần mềm SME.NET, AMIS.VN

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng/kế toán xuất khẩu dữ liệu bán hàng để nhập khẩu vào phần mềm SME.NET, AMIS.VN

2. Các bước thực hiện

1. Tại phần Thiết lập hệ thống, nhấn chọn Xuất khẩu chứng từ.

2. Chọn Loại chứng từ Kỳ báo cáo.
3. Với nhà hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, cần chọn Nhà hàng muốn xuất khẩu dữ liệu.

4. Nhấn Xuất khẩu.

3. Lưu ý
0. Danh mục thực đơn trên CUKCUK phải tương ứng với danh mục hàng hóa trên SME
1. Trên file xuất khẩu dữ liệu bán hàng, thực hiện nhập các thông tin còn thiếu, bắt buộc phải nhập thông tin tại 2 cột
TK Tiền/Chi phí/Nợ TK Doanh thu/Có.


  2. Khi nhập khẩu dữ liệu trên phần mềm SME, chọn dòng làm tiêu đề cột là dòng thứ 2.

   3. Chương trình chỉ hỗ trợ xuất khẩu báo cáo với kỳ báo cáo nhỏ hơn 31 ngày.
   4. Đối với những hóa đơn bán hàng khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chương trình sẽ ghi nhận riêng thành 1 Chứng từ bán hàng, không gộp chung với các hóa đơn bán hàng khác, đánh dấu xuất kèm hóa đơn nhưng không in kèm bảng kê
   5. Đối với những hóa đơn bán hàng không ghi nợ và khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn giá trị gia tăng, chương trình sẽ cộng gộp chung các hóa đơn bán hàng có cùng ngày thanh toán với nhau thành 1 Chứng từ bán hàng, đánh dấu xuất kèm hóa đơn và in kèm bảng kê.
   6. Đối với những hóa đơn ghi nợ cho các khách hàng khác nhau, chương trình cũng sẽ ghi nhận tiêng thành 1 chứng từ bán hàng, đánh dấu xuất kèm hóa đơn nhưng không in kèm bảng kê để kế toán tiện theo dõi công nợ khách hàng.
   7. Đối với những hóa đơn ghi nợ cho cùng 1 khách hàng, chương trình sẽ cộng gộp chung các hóa đơn bán hàng có cùng ngày thanh toán với nhau thành 1 Chứng từ bán hàng, đánh dấu xuất kèm hóa đơn và in kèm bảng kê.
   Cập nhật 17/01/2020

   Bài viết này hữu ích chứ?

   Bài viết liên quan