Khai báo đơn vị tính - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Khai báo đơn vị tính

1. Mục đích
Giúp nhà hàng thiết lập các đơn vị tính trong hệ thống để phục vụ các nghiệp vụ như Quản lý bán hàng, mua hàng hay lập thực đơn.
2. Các bước thực hiện

1. Chọn Danh mục\Đơn vị tính, nhấn Thêm.

2. Khai báo đơn vị tính và diễn giải chi tiết nếu cần.3. Lưu ý
Có thể tìm kiếm các đơn vị tính đã được khai báo trong danh sách bằng cách:
1. Nhấn chọn điều kiện.

2. Nhập tiêu chí tìm kiếm dưới cột Đơn vị tính hoặc Diễn giải.

3. Nhấn Enter để xem kết quả tìm kiếm.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan