Tổng hợp chi phí - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tổng hợp chi phí


1. Mục đích
Giúp tập hợp, phân bổ các khoản chi phí phát sinh theo từng tháng, phục vụ cho công tác quản lý và lập báo cáo kết quả kinh doanh.

2. Xem/tải phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Để kiểm tra và phân bổ chi phí, thực hiện như sau:
1. Chọn nghiệp vụ Chi phí, nhấn Thêm, chọn Tháng\Lấy dữ liệu.

=>Phần mềm sẽ tự động cập nhật chi phí chi tiết theo khoản mục chi từ các phiếu chi tiền mặt và chi tiền gửi khác trong kỳ (không bao gồm chi trả nợ).

2. Khai báo thêm các chi phí phát sinh trong tháng => Nhấn chọn chứng từ tổng hợp chi phí của tháng cần khai báo bổ sung => Chọn Sửa.

3. Sau khi khai báo, nhấn Cất.

4. Lưu ý

  • Chi phí sau khi được tập hợp, được khai báo bổ sung hoặc được phân bổ sẽ tổng hợp lên khoản mục chi phí khác trên báo cáo Kết quả kinh doanh.


    Cập nhật 17/01/2020

    Bài viết này hữu ích chứ?

    Bài viết liên quan