Tình hình mua hàng - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tình hình mua hàng


1. Mục đích
Giúp quản lý theo dõi và nắm bắt được tình hình mua hàng hóa, nguyên vật liệu chi tiết tới từng lần mua, biết được hàng hóa nào mua về bán chạy, giá cả ra sao, nhà cung cấp nào là nhà cung cấp chính,…
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện


Để xem các báo cáo mua hàng, thực hiện các thao tác sau:


1. Chọn Báo cáo\Mua hàng, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Sổ nhập hàng.2. Nếu muốn xem báo cáo khác:

  • Nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn tên báo cáo và kỳ báo cáo muốn xem, nhấn Đồng ý.
Xem danh sách các báo cáo mua hàng:

  • Phần mềm CUKCUK.VN cung cấp các báo cáo mua hàng sau:

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Sổ nhập hàng

Giúp quản lý nhà hàng theo
dõi các lần mua hàng hóa, nguyên vật liệu để biết ngày nào đã nhập các
mặt hàng gì, giá trị hàng nhập bao nhiêu

2

Mua hàng theo nguyên vật liệu

Giúp quản lý nhà hàng theo
dõi tình hình mua hàng theo từng loại hàng hóa để biết hàng hóa mua về
có phù hợp với tình hình bán hàng không, hàng hóa nào mua nhiều trong kỳ

3

Mua hàng theo nhà cung cấp

Giúp quản lý nhà hàng theo
dõi tình hình mua hàng theo từng nhà cung cấp để biết nhà cung cấp nào
là đối tác chính, thương lượng giá mua nếu doanh số mua cao

Lưu ý: Có thể sắp xếp dữ liệu báo cáo theo thứ tự dữ liệu các cột. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan