Tình hình lợi nhuận - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tình hình lợi nhuận


1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng tổng hợp được doanh thu, chi phí và nắm được nhanh tình hình lãi lỗ, lợi nhuận của nhà hàng theo từng thời kỳ hoặc theo từng mặt hàng. Qua đó, giúp quản lý dễ dàng phân tích được tình hình kinh doanh theo thời kỳ hoặc theo mặt hàng để có chiến lược kinh doanh cụ thể, phù hợp hơn.
2. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Đ
xem các báo cáo lợi nhuận, quản lý cần lập bảng tổng hợp chi phí trước, sau đó mới thực hiện xem báo cáo như sau:

1. Chọn Báo cáo\Lợi nhuận, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Kết quả kinh doanh.

2. Khai báo thời gian muốn xem, nhấn Lấy dữ liệu.

Lưu ý:


 • Doanh thu được tính theo doanh thu trên tất cả hóa đơn bán hàng.
 • Chi phí:
  • Chi phí nguyên vật liệu là tổng giá trị xuất kho nguyên vật liệu trong kỳ báo cáo – không bao gốm xuất chuyển kho và trả lại hàng mua.
  • Chi phí khác là chi phí được tổng hợp và ghi nhận tại phần Chi phí.

3. Nếu muốn xem báo cáo khác:

  • Nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn tên báo cáo và khai báo các tiêu chí muốn xem, nhấn Đồng ý.

4. Báo cáo Lợi nhuân theo mặt hàng.


Lưu ý:

 • Doanh thu được tính theo doanh thu trên tất cả hóa đơn bán hàng (không tính tiền khuyến mại trên thực đơn)
 • Tiền vốn là giá vốn thực đơn người dùng tự nhập. Nếu người dùng thay đổi giá vốn thì những số lượng đã bán trước khi đổi giá vốn vẫn phải lấy giá vốn cũ.
 • Phần mềm CUKCUK.VN cung cấp các báo cáo lợi nhuận sau:
STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Kết quả kinh doanh Giúp quản lý nhà hàng tổng hợp doanh thu và các loại chi phí để biết lỗ lãi trong kỳ, xác định lợi nhuận của kỳ bán hàng.
2 Lợi nhuận theo mặt hàng
Giúp quản lý nhà hàng tổng hợp doanh thu và giá vốn của từng mặt hàng để biết mặt hàng nào đem lại lợi nhuận nhiều hơn để có quyết định thay đổi món ăn bán ra hay không.

Lưu ý: Có thể sắp xếp dữ liệu báo cáo theo thứ tự dữ liệu các cột. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan