Tình hình tồn kho - Tài liệu hướng dẫn CUKCUK Việt Nam

Tình hình tồn kho


1. Mục đích
Giúp quản lý theo dõi và kiểm soát được tình hình nhập, xuất, tồn kho của nguyên vật liệu và hàng hóa về cả số lượng và giá trị. Từ đó cân đối và dự trù được lượng tồn nguyên vật liệu, hàng hóa một cách phù hợp.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện


Để xem báo cáo Tổng hợp nhập – xuất – tồn kho, thực hiện các thao tác sau:
1. Chọn Báo cáo\Kho, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Tổng hợp nhập – xuất – tồn kho.

2. Nếu muốn xem báo cáo khác


    • Nhấn Chọn báo cáo.
    • Chọn tên báo cáo và khai báo các thông tin muốn xem, nhấn Đồng ý.
Xem danh sách các báo cáo tồn kho:

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Tổng hợp nhập – xuất – tồn kho

Giúp quản lý nhà hàng theo
dõi
số lượng và giá trị hàng hóa, nguyên liệu trong kỳ.

2 Xuất kho nguyên vật liệu theo lý do Giúp quản lý nhà hàng biết chi tiết tình trạng xuất kho và lý do xuất kho cho từng nguyên vật liệu.
3 Tổng hợp nguyên vật liệu tồn theo kho Giúp quản lý nhà hàng theo dõi tình trạng tồn kho của nguyên vật liệu theo từng kho để có thực hiện cân đối nguyên vật liệu cũng như mua bổ sung khi cần thiết.
4 Tồn kho nguyên vật liệu theo hạn sử dụng Giúp quản lý nhà hàng biết được nguyên vật liệu nào sắp hết hạn, nguyên vật liệu nào còn hạn để có kế hoạch xử lý kịp thời.

5

Nguyên vật liệu tồn kho dưới mức tối thiểu

Giúp quản lý nhà hàng biết nguyên vật liệu nào đang có số lượng tồn kho dưới mức tồn kho tối thiểu để có kế hoạch mua nguyên vật liệu kịp thời.

Lưu ý: Có thể sắp xếp dữ liệu báo cáo theo thứ tự dữ liệu các cột. Xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan